PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Chiến Lược Phát Triển

 Mục tiêu quan trọng nhất Công ty là quản trị và nâng cao tính tự chủ, hiệu quả hoạt động của Công ty. Đẩy mạnh việc giảm chi phí trong quản lý, trong sử dụng lao động, trong việc tiêu thụ năng lượng, nguyên nhiên vật liệu ... để sản xuất sản phẩm nhằm nâng cao tính hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may mặc và nhựa, màng. Mục tiêu cuối cùng là Sản phẩm hoàn hảo nhất với dịch vụ tốt nhất.

      Chú trọng và tập trung có trọng điểm về việc giữ vững và phát triển thị trường đối với sản phẩm may mặc, đặc biệt là sản phẩm may mặc phục vụ lĩnh vực y tế. Đầu tư mới dây chuyền may, tuyển dụng thêm công nhân có tay nghề cắt may để nâng cao năng lực và đáp ứng tính đồng bộ trong sản xuất giữa các công đoạn trong dây chuyền may, tiến tới may xuất khẩu cho nước ngoài.