Lịch Sử Phát Triển

29/10/1987: Là Xí nghiệp của người tàn tật Hà Nội, trực thuộc Sở Lao động TB&XH Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 4608/QĐ-UB ngày 29/10/1987 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở tách từ phân xưởng bao bì của Xí nghiệp thương binh 27/7 Hà Nội.

26/3/1994: Xí nghiệp được UBND Thành phố Hà Nội cho phép sáp nhập Công ty Đông Hà vào Xí nghiệp của người tàn tật Hà Nội và đổi tên thành Công ty SXKD của người tàn tật Hà Nội.

25/7/2003: Sáp nhập Xí nghiệp 3/2 (Xí nghiệp người mù Hà Nội) vào Công ty SXKD của người tàn tật tại quyết định 4350/QĐ-UB

28/12/2005: Chuyển đổi Công ty SXKD của người tàn tật Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội

1/12/2010: Đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên 18-4 Hà Nội tại quyết định số 5944/2010/QĐUB.

30/8/2004: Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III.

19/11/2009: Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng II.

26/09/2014: Thực hiện xong công tác Cổ phần hoá, chuyển đổi thành Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội