Ban Lãnh Đạo

Danh Sách Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần 184 Hà Nội

BAN ĐIỀU HÀNH
 


Nguyễn Chí Dũng

Tổng Giám Đốc
 

NGUYỄN THU HẰNG

Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc

HOÀNG TRỌNG HIỆP

Phó Tổng Giám Đốc

BÙI HOÀNG KIM

Thường trực HĐQT

 

DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

Kế toán trưởng


BAN KIỂM SOÁT

 


PHẠM QUANG TRUNG

Trưởng Ban
 

BÙI THỊ LỆ HẢI

Thành viên
 

LÊ THỊ QUỲNH TRANG

Thành viên